Skip to main content

I Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.modelarniazdrowia.pl określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień za pośrednictwem Serwisu, w tym prawa i obowiązki Pacjenta oraz Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od Umowy i postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Pacjenta w zakresie i warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Przed dokonaniem Zamówienia w Serwisie, należy uważnie przeczytać Regulamin oraz zaakceptować jego treści. Zaakceptowanie Regulaminu ma charakter dobrowolny, jednak brak akceptacji uniemożliwi złożenia Zamówienia.
 4. Każdy Użytkownik, który zaakceptuje treści Regulaminu, zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Regulamin opublikowany jest na stronie www.modelarniazdrowia.pl/regulamin i dostępny w każdym czasie.

II Definicje

 1. Serwis – platforma internetowa, dostępna pod adresem www.modelarniazdrowia.pl umożliwiająca Użytkownikowi przeglądanie Oferty oraz dokonanie Zamówień, a także zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą
 2. Usługodawca – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Modelarnia Zdrowia lek.med. Hanna Olejniczak, z siedzibą na ul. Sierotki Marysi 13 60-193 Poznań
 3. Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę z Usługodawcą i dokonuje Zamówienia
 4. Umowa – umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą w momencie dokonania przez Klienta Zamówienia w Serwisie, na czas realizacji wynikającej z Zamówienia Usługi
 5. Zamówienie – sporządzona przez Pacjenta i przekazana do Usługodawcy poprzez Formularz Zamówienia w Serwisie lub telefonicznie, lista Usług, które Pacjent wybrał i opłacił w sposób wskazany w Serwisie
 6. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem którego Pacjent przekazuje Usługodawcy informacje dotyczące Zamówienia i dane niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy
 7. Usługa – prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie konsultacje medyczne online oraz poradniki w formie E-booków, które Pacjent może wybrać celem zamówienia. Dokładne informacje na temat poszczególnych Usług dostępne są na podstronach Serwisu
 8. E-book – Usługa w formie poradnika online, do której Pacjent otrzymuje dostęp po jej Zamówieniu i opłaceniu
 9. E-wizyta – Usługa w formie konsultacji medycznych online realizowana za pośrednictwem komunikatorów takich jak Skype, Google Hangouts oraz WhatsApp
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin, opisujący zasady korzystania z Serwisu, dokonywania Zamówień i zawierania Umów drogą elektroniczną pomiędzy Pacjentem a Usługodawcą.

III Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
  • Urządzenie z dostępem do sieci Internet
  • Przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
  • Włączona obsługa plików cookies w przeglądarce,
  • Dostęp do poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych, a także praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników, Klientów oraz osób trzecich.

IV Zamówienie i Realizacja Usługi: E-book

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia na dostawę poradników w formie e-booków, dostępnych w Serwisie.
 2. Zamówienia należy dokonać przez Formularz Zamówienia, który jest dostępny w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Wypełniając Formularz Zamówienia, Pacjent jest obowiązany do podania adresu oraz danych kontaktowych: adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 4. Zamówienia należy opłacić poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przez system płatności online tpay.com. Płatność musi być dokonana w ciągu max 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia – decyduje data wpływu na konto Usługodawcy.
 5. Po dokonaniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Pacjenta, Usługodawca przesyła na podany podczas wypełniania Formularza Zamówienia adres e-mail potwierdzenie Zamówienia oraz wybrany poradnik w formie e-booka.
 6. Niemożliwe jest wprowadzanie zmian w dokonanych i opłaconych Zamówieniach.
 7. Usługodawca przyjmuje do realizacji opłacone Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie traktowane jest jako niezłożone.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Pacjenta błędnych danych w Formularzu Zamówienia, a także za działanie Pacjenta w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia realizację Zamówienia.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych i Zamówienia Pacjenta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

V Zamówienie i Realizacja Usługi: E-wizyta

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia na konsultacje medyczne online.
 2. Zamówienia należy dokonać przez Formularz Zamówienia, który jest dostępny w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Po dokonaniu zamówienia, należy ustalić termin E-wizyty e-mailowo kontakt@modelarnia.geopolitan.pl 24 godziny na dobę lub telefonicznie pod numerem tel. +48 603 076 786.
 4. Wypełniając Formularz Zamówienia, Pacjent jest obowiązany do podania adresu oraz danych kontaktowych: adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.
 5. Zamówienia należy opłacić poprzez tradycyjny przelew bankowy lub przez system płatności online tpay.com. Płatność musi być dokonana w ciągu max 3 dni robocze od złożenia Zamówienia, jednak nie później niż w dniu E-wizyty.
 6. Po dokonaniu Zamówienia i jego opłaceniu przez Pacjenta, Usługodawca przesyła na podany podczas wypełniania Formularza Zamówienia adres e-mail potwierdzenie Zamówienia oraz ankietę na temat stanu zdrowia, którą należy wypełnić i odesłać.
 7. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety, Usługodawca wyznacza sposób kontaktu (wybrane narzędzie: Skype, Google Hangouts lub WhatsApp).
 8. Po zakończonej E-wizycie Pacjent w ciągu 3 dni roboczych otrzymuje na adres e-mailowy zalecenia lekarskie, recepty oraz fakturę za Usługę.
 9. Usługodawca przyjmuje do realizacji opłacone Zamówienia. Zamówienie nieopłacone w terminie traktowane jest jako niezłożone.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Pacjenta błędnych danych w Formularzu Zamówienia, a także za działanie Pacjenta w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia realizację Zamówienia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych i Zamówienia Pacjenta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

VI Płatność za zamówienia

 1. Klient może opłacić Zamówienie poprzez bezpieczne płatności internetowe realizowane przez tpay.com lub poprzez tradycyjny przelew bankowy, na konto Usługodawcy.

VII Odstąpienie od Umowy i odwołanie E-wizyty

 1. Po dostarczeniu poradnika w formie E-booka Pacjentowi, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 2. Odwołanie E-wizyty jest możliwe w terminie najpóźniej na 24h przed E-wizytą.
 3. W przypadku braku odwołania E-wizyty lub zgłoszenie tego odwołania po terminie określonym w pkt. VIII ust. 2, płatność za zarezerwowaną E-wizytę nie zostaje zwrócona.

VIII Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów jest Usługodawca, a szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zostały opisane w dokumencie Polityka Prywatności, którego treść dostępna jest pod adresem www.modelarniazdrowia.pl/polityka-prywatnosci/

IX Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu oraz realizacją Umowy Klient może złożyć drogą pisemną na adres siedziby Usługodawcy: ul. Sierotki Marysi 13 60-193 Poznań
 2. Reklamacja powinna uwzględniać: informację o okolicznościach dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, roszczenia Pacjenta oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

X Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści (włączając w to teksty, grafikę, logotypy) zamieszczone na stronach Serwisu są własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy stanowi naruszenie prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronach Serwisu pod adresem www.modelarniazdrowia.pl/regulamin
 3. Podczas składania Zamówienia, Klienta obowiązuje aktualna wersja Regulaminu. Zmiany zapisów Regulaminu nie mają zastosowania do Zamówień złożonych i opłaconych przed wprowadzeniem tych zmian.
 4. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Spory wynikłe z realizacji Umowy między Klientem a Usługodawcą, podlegają prawu polskiemu i zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta.

Aktualny Regulamin opublikowano 13 listopada 2020 roku